Vergoeding

Algemene informatie

Voor algemene informatie over vergoedingen kunt u op de knop klikken. U wordt dan doorgestuurd naar zorgvergoeding.com 

Contracten verzekeraars

Wij hebben contracten afgesloten met ALLE ziektekosten verzekeraars.
Uw behandelingen worden rechtstreeks met uw ziektekosten verzekeraar verrekend. Hiervoor moet u wel een aanvullende verzekering hebben afgesloten en voldoende verzekeringsdekking hebben.
Heeft u geen of onvoldoende verzekeringsdekking dan ontvangt u van ons een rekening. De tarieven van de verschillende verrichtingen vind u onder het kopje “onze particuliere tarieven”

Sommige verzekeraars verlangen van ons aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen voor het predicaat: pluspraktijk, preferred provider of ster praktijk. Denk aan avondopenstelling, digitale klanttevredenheidsonderzoek door een extern bureau en/of externe auditering. Wij hebben ervoor gekozen om niet aan alle voorwaarden van de verzekeraars te voldoen.
Wij stellen het op prijs u te laten weten dat in onze ogen de indeling niets met de kwaliteit van ons werk te maken heeft maar met de aanvullende eisen die de ziektekostenverzekeraar aan ons stelt.

Particuliere Tarieven

Particuliere tarieven zijn in die gevallen van toepassing als u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraaren en uw indicatie niet voorkomt op de ‘Lijst van chronische aandoeningen’.
Zie op zorgvergoeding.com voor meer informatie van aandoeningen die op de chronische lijst staan.
In het geval van een chronische aandoening vallen de eerste 20 behandelingen van een nieuwe indicatie niet onder de basisverzekering (2013). Deze behandelingen kunnen vaak wel gedekt zijn als u een aanvullende verzekering heeft, die deze 20 behandelingen vergoedt. Uw fysiotherapeut kan u daarover adviseren.

De volgende tarieven worden gehanteerd voor patiënten zonder aanvullende verzekering.

Basis fysiotherapie€32,00
Intake na screening (DTF)€45,00
Intake na verwijzing€45,00
Oedeemtherapie€45,00
Zitting fysiotherapie aan huis€45,00
Verstrekte hulp- en verbandmiddelenKostprijs
Niet nagekomen afspraak€32,00

*) DTF = Directe toegang naar de fysiotherapeut, zonder verwijzing van een arts.

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 100 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.